Podmínky účasti v soutěži Adventní kalendář

 • Soutěž probíhá ve dnech 1. 12. 2018-24. 12. 2018.
 • Účastnit se mohou všechny osoby starší 18 let v České republice, které mají platnou emailovou adresu. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni spolupracovníci společnosti TecTake s.r.o. a osoby, které se podílely na přípravě  soutěže.
 • V našem eshopu na adrese www.tectake.cz mohou osoby vyvolat Adventní kalendář a každý den během adventu otevřít jedno okénko Adventního kalendáře. Účast probíhá vyplněním následně zobrazeného formuláře a potvrzením těchto údajů tlačítkem „Odeslat“.
 • Výherci budou po ukončení soutěže vylosováni dne následující den ze všech osob oprávněných k účasti a emailem informováni o výhře. Výherci se poté musí emailem (mail@tectake.cz) do jednoho týdne ohlásit u společnosti TecTake.
 • Nárok na výhru propadá bez náhrady, pokud výherce nelze kontaktovat z důvodů, které spočívají na straně osoby vítěze.
 • Při porušení podmínek účasti, obzvláště při falešných údajích týkajících se předpokladů k účasti nebo nepřípustné vícenásobné účasti si vyhrazujeme právo odpovídající osoby vyloučit ze soutěže. Případně lze výhru také dodatečně odejmout nebo vyžadovat zpět.
 • Vyhrazujeme si právo soutěž kdykoliv bez předchozího oznámení ukončit, obzvláště tehdy, když je z technických důvodů (např. chyba hardwaru/softwaru, manipulace s IT systémem) nebo z právních důvodů ohroženo bezproblémové provedení soutěže.
 • Na výhru není právní nárok. Vyplacení výhry v hotovosti není možné.

Pokyny k ochraně osobních údajů: Informace ke zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našich Pokynech ke zpracování osobních údajů (pro soutěž Adventní kalendář).

Pořadatel soutěže: TecTake GmbH, Tauberweg 41, 97999 Igersheim

Pokyny ke zpracování osobních údajů

 1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování a osoby pověřené ochranou údajů ve společnosti

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů, které provádí:

Odpovědná osoba:

Take GmbH (zde také „TecTake“), Tauberweg 41, 97999 Igersheim, SRN.

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů / osoba pověřená ochranou osobních údajů ve společnosti TecTake je k dispozici na e-mailové adrese datenschutz@tectake.de nebo mail@tectake.cz.

 

 1. Získávání a uchovávání osobních údajů, jejich způsob, účel a používání

Pro pořádání našich soutěží získáváme následující informace:

 • Jméno, příjmení,
 • IP adresa
 • emailová adresa
 • adresa (pouze u výherců soutěže)

Získávání těchto údajů probíhá proto,

 • abychom Vám umožnili účast v našich soutěžích;
 • abychom zjistili výherce v našich soutěžích;
 • abychom mohli korespondovat s účastníky v soutěži (např. oznámení o výhře);

Uchovávání výše uvedených údajů následuje po Vaší žádosti a je podle č. 6 odst. 1 písm. b)  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR) nutné k výše uvedeným účelům pro účast v soutěžích, zjišťování výherců, předání výhry a korespondenci s účastníky.

Námi získané osobní údaje jsou uchovávány až do odpadnutí výše uvedených účelů a poté jsou vymazány, s výjimkou případů, kdy jsme podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR na základě daňově-právních a obchodně-právních povinností povinni k ukládání dokumentace (podle obchodního zákoníku, daňových zákonů nebo daňového řádu) po delší dobu nebo pokud podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR s pokračujícím uchováváním souhlasíte.

 1. Předání údajů třetím stranám

K předání Vašich osobních údajů třetím stranám k účelům jiným, než jsou uvedené níže, nedojde.

Přichystání soutěžní akce Adventní kalendář probíhá na objednávku společnosti TecTake externím poskytovatelem služeb yourfans GmbH, Nymphenburger Str. 3, 10825 Berlín, Německo.

Za účelem provádění soutěžní akce dá poskytovatel služeb společnosti TecTake Adventní kalendář k dispozici jako aplikaci přes iFrame. Údaje získané přes tuto aplikaci jsou poskytovatelem služeb získány a zpracovány na serverech v Německu za účelem provádění soutěžní akce a zjištění výherce.

Právní základ pro použití této služby je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR na umožnění soutěžní akce pro naše zákazníky a poskytnutí funkcí potřebných pro tuto soutěžní akci, jako je evidence účastníků a vylosování výherců.

 1. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • podle čl. 7 odst. 3 Nařízení GDPR vůči naší straně kdykoliv odvolat Vámi jednou udělený souhlas. To má za následek to, že v budoucnosti již nesmíme pokračovat ve zpracovávání údajů, které spočívalo na tomto souhlasu;
 • podle čl. 15 Nařízení GDPR vyžadovat informace o Vašich osobních údajích, které jsou námi zpracovávané. Obzvláště můžete vyžadovat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zveřejněny, plánované době uchovávání osobních údajů, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo odvolání, existenci práva na stížnost, původu Vašich údajů, pokud tyto údaje nebyly získány námi i o existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování a příp. významných informacích k jejich podrobnostem;
 • podle čl. 16 Nařízení GDPR požadovat bezodkladnou opravu Vašich u nás uložených, nesprávných osobních údajů nebo jejich doplnění;
 • podle čl. 17 Nařízení GDPR požadovat vymazání Vašich u nás uložených osobních údajů, pokud zpracování není nutné pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a práva na informace, na plnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 Nařízení GDPR požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je nezákonné, odmítáte ale jejich vymazání a my údaje již nepotřebujeme, Vy ale údaje potřebujete na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste podle čl. 21 Nařízení GDPR podali námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 Nařízení GDPR obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě a
  • podle čl. 77 Nařízení GDPR stěžovat si u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz, posta@uoou.cz

Tato akce již skončila.

Brzy zde bude nová akce!